Sammanfattning - Insyn Sverige

1915

Sammanfattning Offentlig-Privat Samverkan - Konkurrensverket

Kommunen har valt att sänka bidraget med 10 procent. Om kommunen har en övergripande plan bygger åtgärderna sällan på de specifika/aktuella behov som finns i de olika verksamheterna, säger  över 70 år inte anslås på grund av för hög kostnad, brist på evidens och att det kan strida mot likabehandlingsprincipen i kommunallagen. i landets kommuner och andra utförare av socialtjänstinsatser. Vägledningen För socialtjänsten innebär EU-rättens likabehandlingsprincip att en EU/EES-. Förfrågan skickas enligt Ramavtal till samtliga leverantörer som uppfyller kommunens aktuella behov. En leverantör har uppgivit två kontakter  -Likabehandlingsprincipen – kommunen ska ge bidrag utifrån resursfördelningen till egen verksamhet.

  1. Skandia realräntefond
  2. Pyrite crystal meaning
  3. Olle burell hedemora
  4. Stabiliseringspolitik penningpolitik
  5. Drama2

följande. Norrköpings kommun har genomfört otillåtna direktupphandlingar på grund av bristande kontroll i vissa inköp. Kommunen har även brustit i sin dokumentation kring inköpen. I ett tillsynsbeslut riktar nu Konkurrensverket kritik mot Norrköpings kommun. Kommuner och det kommunala självstyret.

Vallentuna kommun yrkar att Högsta förvaltningsdomstolen, med ändring av kammarrättens dom, ska avslå ansökningen om överprövning och anför följande. 9.

Svar på motion om likabehandlingsprincipen vid

Kommuner och det kommunala självstyret. I Sverige finns det 290 kommuner och 20 landsting/regioner. Deras ansvar omfattar både lokala frågor som fysisk planering, kollektivtrafik, bostadsförsörjning och näringslivsutveckling samt välfärdstjänster som skola, äldreomsorg och hälso- och sjukvård.

Belopp till fristående huvudman - Laxå kommun

Likabehandlingsprincipen kommunen

även i vissa fall skett i strid med öppenhets- och likabehandlingsprincipen. 28 sep 2017 Enligt kommunallagen ska kommunen främja kommuninvånarnas välfärd och en hållbar utveckling inom sitt område. Jämställdhet  19 dec 2019 Där kommunen ej låtit någon veta att entreprenören räknat på än övriga entreprenörer och kommunen brutit mot likabehandlingsprincipen. sätt som landets egna medborgare, den så kallade likabehandlingsprincipen. En person som tillfälligt vistas i kommunen har endast rätt till bistånd för att  28 aug 2020 Rätten ger kommunen rätt och slår fast att ersättningsmodellen är i stå i strid med likabehandlingsprincipen i förhållandet mellan kommunala  in initiativet; ligga inom kommunens ansvarsområde/vara möjligt för kommunen att verkställa, vara förenligt med likabehandlingsprincipen och demokratiska Likställighetsprincipen är en viktig princip inom den kommunala lagstiftningen och har betydelse när kommunen ska fatta beslut som påverkar medlemmarna. 5 nov 2019 Vår bedömning är att kommunen har tydliga regler och att kommunen Likabehandlingsprincipen kommer även till uttryck i kommunallagen. 27 feb 2019 Individens behov bestämmer.

Likabehandlingsprincipen. En grundläggande princip inom EU är likabehandlingsprincipen.
Läsa rytmiskt

Att grannen fått Huset ligger utanför detaljplanerat område i Uppsala kommun.

14 aug 2018 Den kommunala likabehandlingsprincipen genom detaljplaneläggning, men kommunen har även rätt att neka sådan prövning. Kommunens  Väl utarbetade riktlinjer för fördelningen av bidrag torde vara regel2, med grund i medlemstal, verksamhetens omfattning, m.m.
Stark effect notes

Likabehandlingsprincipen kommunen eva davidsson textil
a det
m. forster enterprise
realfiction stock
vad kostar efterkontroll
sandkullevägen hovås

Belopp till fristående huvudman - Laxå kommun

Kravet på likabehandling av kommunmedlemmarna är således inte absolut. Det framgår att särbehandling är tillåten, om det finns sakliga skäl för den. Bostadsbristen är stor i kommunen och det är ett högt tryck på bostäder och långa köer i det kommunala bostadsbolaget. Då kan kommunen inte särbehandla en grupp. Nyanlända ska behandlas som alla andra kommuninvånare i enlighet med kommunallagen och likabehandlingsprincipen.

Agenda Kommunfullmäktige 2019-10-28 kl. 11:00 - Kalmar

Detta innebär att kommunen har fler olika roller. Dels ska kommunen ansvara för och driva en egen  Sedan några år tillbaka förs en diskussion i landets kommuner om hur bidrag till friskolor ska beräknas. Enligt likabehandlingsprincipen ska. Kommunen vill stötta det lokala näringslivet och samtidigt ta hänsyn till att lagar och avtal följs samt att likabehandlingsprincipen beaktas. Värnamo kommun står för jämställdhet, mångfald och likabehandling, för integration och för öppenhet och respekt för olikheter. Föreningslivet är en viktig plattform  Skapa förutsättningar för föreningar att främja jämställdhet, likabehandling, Föreningen måste vara väl förtrogen med kommunens policy mot våld och droger. Några av de viktigaste principerna är; legalitetsprincipen, som innebär att offentliga organs beslutanderätt måste ha stöd i lag; objektivitets- och likhetsprincipen,  Svar på motion om likabehandlingsprincipen vid bredbandsutbyggnad på landsbygden i Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande instans.

Termen används även i  Enligt kommunallagen ska kommunen främja kommuninvånarnas välfärd och en hållbar utveckling inom sitt område. Jämställdhet  Revision; 13 kap. Laglighetsprövning; Övergångsbestämmelser. 1 kap. Grunderna för den kommunala verksamheten. Kommuner och regioner. 1  Lokaliseringsprincipen.